Jak to działa z pozostałych długów?

Jeżeli propozycja uregulowania zostanie odrzucona, otrzymujecie Państwo zaświadczenie z biura doradztwa na rzecz dłużników/od swojego adwokata. To zaświadczenie potrzebne jest w celu złożenia wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego. Przy wypełnianiu wniosku (druku) powinniście Państwo skorzystać z pomocy biura doradztwa na rzecz dłużników lub z pomocy swojego adwokata.

 

Wspierany sądowo aktualizacyjny plan zadłużenia (faza 2)

Tą fazę ewentualnie można przeskoczyćPo tym jak złożyliście Państwo podania o postępowanie upadłościowe, sąd może zadecydować, czy nie należałoby jeszcze raz spróbować dojść do porozumienia z wierzycielami.Będzie miało to miejsce wtedy, kiedy próba pozasądowego dojścia do porozumienia w końcu nie powiodła się minimalnie. Jeżeli większość wierzycieli (według ilości głów i sumy dłużnej) zgodzi się na ten plan, sąd upadłościowy może „zmusić" do jego przyjęcia wierzycieli, którzy ten plan odrzucają.

 

Sądowe postępowanie upadłościowe (faza 3)

Jeżeli faza 2 wydaje się nie do zrealizowania (lub się ona nie powiodła), sąd otwiera postępowanie upadłościowe wobec Państwa i ogłasza je w internecie. Ustanawia się syndyka (najczęściej adwokata).Syndyk ma ogólnie rzecz biorąc dwa zadania: Sporząza on listęwszystkich wierzytelnośi, które sązgłszane przez wierzycieli jako wierzytelnośi wobec Pańtwa.

 

Uwaga: Jeżeli wierzytelności będą zgłoszone jako „pochodzące z czynu umyślnie niedozwolonego ", wyłącza się je później spod uwolnienia od długu końcowego! Dlatego niech Państwo sprawdzą, czy rzeczywiście miał miejsce karalny czyn umyślny; Jeżeli nie, należy zgłosić sprzeciw w sądzie upadłościowym.

 

Ściąga on Państwa zajmowalny majątek i zajmowalny dochód należący do Państwa i przy tym może on ewentualnie żądać płatności za ostatnie miesiące. Zajętymi pieniędzmi pokrywane są najpierw koszty postępowania (koszty sądowe i koszty syndyka).

 

Uwaga: Syndyk sprawdza, co zostało przez Państwa podane we wniosku o upadłość. Jeżeli miałby on stwierdzić istnienie dochodu lub wartości majątkowych, które w rażąco niedbały sposób świadomie Państwo przemilczeli, powstaje zagrożenie, że Państwa postępowanie upadłościowe się nie uda.

 

Faza uwolnienia od długu końcowego (faza 4)

Jeżeli syndyk wykonał swoje zadania, wtedy postępowanie upadłościowe będzie wstrzymane dezycją sądu i zaczyna się faza uwolnienia od długu końcowego.Nadal ściągana jest zajmowalna część Państwa dochodu. Jeżeli mielibyście Państwo coś odziedziczyć, musicie oddać połowę z tego syndykowi. Możecie też Państwo spadku nie przyjąć. Pojedynczy wierzyciele mogą być spłacani tylko przy pomocy syndyka. Ważne jest, by każdą zmianę rodzinną i majątkową, zmianęmiejsca pracy lub mieszkania natychmiast zgłosić syndykowi oraz do sądu upadłościowego.

 

Nawet jeżeli jesteście Państwo bezrobotni, możecie złożyć wniosek o VIV. Ważne jest jednak, żeby szukali Państwo aktywnie pracy, wysyłali podania o pracę i przyjmowali każdą pracę, której można od Państwa wymagać. Musicie być w stanie udokumentować swoje starania. Pracę w niepełnym wymiarze godzin można zaakceptować tylko wtedy, jeżeli Państwa dzieci potrzebują jeszcze Państwa opieki (np. ponieważ nie otrzymały miejsca w żłobku).

 

Jeżeli wypełniliście swoje zobowiązania, sąd upadłościowy decyduje o uwolnieniu z długu końcowego, tzn. istniejące jeszcze długi będą Państwu darowane.Nie będą darowane kary pieniężne i grzywny, jak również długi z tytułu umyślnie popełnionych czynów karalnych (np. zadośćuczynienie pieniężne za ból). Także nowe długi, które powstały w trakcie przebiegu procesu upadłościowego, istnieją nadal i muszą być przez Państwa spłacane.Zwolnienie ze spłaty reszty zadłużenia może być potraktowane odmownie, jeżeli przykładowo

 

w ostatnich trzech latach przed złżniem wniosku podali Pańtwo w sposó rażąo niedbał nieprawdziwe informacje przy skłdaniu wnioskó o kredyty lub o publiczne śodki pomocy,

we wniosku podali pańtwo nieprawdziwe informacje,

w ostatnich trzech latach przed złżniem wniosku trwonili Pańtwo swó mająek lub robili nieproporcjonalne dłgi.

 

Jak długo trwa postępowanie upadłościowe (faza 3 i 4)?

Różnie to trwa i zależy to od tego, czy i ile można zająć. Postępowanie trwa

 sześćlat, jeżli koszty postęowania nie mogązostaćpokryte,

 pięćlat, jeżli koszty postęowania mogązostaćpokryte i

 trzy lata, jeżli dodatkowo do wszystkich kosztów postęowania takż i wierzyciele otrzymali 35% zwrotu swoich żąańfinansowych.

 

Czy postęowanie cośkosztuje?

Publiczne biura doradztwa na rzecz dłżików oferująswojąpomoc z reguł bezpłtnie. MusząPańtwo pokryćkoszty adwokata, jeżli nie został Pańtwu przyznana pomoc doradcza.

Z tytuł postęowania sąowego powstająkoszty. Jeżli nie jesteśie Pańtwo w stanie ponieśćkosztów sąowych, należ złżćpodanie o ich odroczenie. Są upadłśiowy odracza wtedy płtnośi wszystkich kosztów, ażdo uwolnienia od dłgu końowego. Jeżli syndyk miały śiąnąćjakieśsumy, najpierw opłca sięna ten poczet koszty odroczone. Jeżli po uwolnieniu od dłgu końowego pozostanąjeszcze jakiekolwiek koszty, sprawdza się czy jesteśie Pańtwo w stanie pokryćje w odpowiednich ratach (w przeciąu najdłżj 4 lat).