Nöbet koruma hesabı

Eğer banka hesabınız haciz edildiyse, bankanıza muhakkak banka haciz koruma hesabı (P-Banka Hesabı) oluşturtmalısınız. P-Banka Hesabı, paranızı korumak için tek olanaktır.Bundan böyle mevcut bir cari hesabı bu tür bir P-Hesabına dönüştürtme hakkına sahipsiniz. Bunun için hesabınızın tutulmakta olduğu bankaya şahsen müracaat etmeniz gerekmektedir. Bankadaki işlem süresi maksimum 3 iş gününden ibarettir. Ancak bundan dolayı bir hesabın (bir P-Hesabının da) yeniden açılmasına ilişkin yasal bir hak oluşmamaktadır.Ancak P-Hesabı olarak sadece tek bir hesap tutabilirsiniz. Birden fazla P-Hesabının tutulması yasaktır ve cezai takibata yol açabilir. Kanun, P-Hesabı sadece bireysel hesap olarak da kabul etmektedir. Bundan dolayı bir müşterek hesap (örneğin; karı kocaya ait), P-Hesabı olarak tutulamaz ve bunu için bunun iki bireysel hesaba bölünmesi ve ardından da iki P-Hesaba dönüştürülmesi gerekir.Cari hesabınız hacizli olsa bile, hesabınızın P-Hesabına dönüştürülmesini talep edebilirsiniz. Haczin tebliğ edilmesinden itibaren 4 hafta içerisinde P-Hesabına dönüştürme gerçekleştirilirse, P-Hesap Koruması geri dönük olarak – haczin tebliğinden itibaren geçerli olur.Bir hesabın, bir P-Hesabına dönüştürülmesi, kapatılması ve olası iptali, kredi enstitüsü tarafından SCHUFA’ya bildirilir. Talep edilmesi üzerine kredi enstitüsüne, SCHUFA tarafından hesap sahibinin hali hazırda bir P-Hesabının bulunup bulunmadığına (başka bir bankada) dair bilgi verilir. Bu bildiri suistimali engellemek içindir. SCHUFA tarafından hesap sahibi hakkında verilecek olan ödeme kabiliyetine ilişkin bilgi üzerinde hiçbir etkisi yoktur.Korumanın miktarı nedir? Esas muaf meblağdan arttırılmış muaf meblağaEsas muaf meblağP-Hesabı haczedilirse, otomatik olarak şu anda her bir takvim ayı için 1.133,80 EUR olan bir esas muaf meblağ devreye girer. Ancak bu meblağ size sadece, meblağın hesapta alacak olarak kayıtlı olması durumunda ödenir. Esas itibarıyla P-Hesabının sürekli olarak alacaklı pozisyonda (yani “artı” olarak) tutulması faydalıdır.Esas muaf meblağı, haciz tebliği yapıldıktan sonra da serbestçe kullanabilirsiniz, örneğin; havale veya gayri nakdi borç kaydı ile. Gelirin türü (maaş, sosyal ödeme, vergi ödemesi v.s.) ve ödemenin giriş tarihi önemli değildir. Borç bakiyesi halinde sosyal ödemelerde ödeme yükümlülüğündeHesap „eksi“ pozisyonunda olsa bile, alacak kaydından itibaren 14 günlük bir süre içerisinde çocuk parası ve sosyal ödemeler üzerinde tam miktarı üzerinden tasarruf hakkına (hesap koruması) sahipsiniz. Ancak banka, hesap tutma harcınızı P-Hesabından daima düşebilir.Dikkat: Diğer alacak kayıtları için (özellikle maaş), borç durumunda hesap koruması söz konusu olmaz!Belge ile: arttırılmış muaf meblağOtomatik olarak tanının esas muaf meblağ bir belge yardımı ile arttırılabilir. Bir veya birden fazla kişiye yasal yükümlülük gereği nafaka ödüyorsanız veya üçüncü kişiler için (örneğin; eş, üvey evlat) sosyal ödeme alıyorsanız, bunlara uygun olarak aşağıda yer alan muaf meblağlar geçerli olur: Bir nafaka yüülüüğüde 1.610,51 EUR  İi nafaka yüülüüğüde 1.848,24 EUR Üçnafaka yüülüüğüde 2.085,97 EUR Döt nafaka yüülüüğüde 2.323,70 EUR Beşve daha fazla nafaka yüülüüğüde 2.561,43 EUREk olarak, hacizli P-Hesabıa yatan çocuk parasıve olasıbir kereye mahsus sosyal öemeler (öneğn; sıı gezisi öemeleri, ilk donanı) sadece ilgili ayda olmak üere, hacizden muaftı.Bu belge nereden alıı? Böge kuruluşdaireleriArttıımışmuaf meblağile ilgili belgeyi avukatlar, sosyal yardı kurumları aile sandığı işeren ve iflas dairesi ruhsatıa sahip borçu danışa merkezleri tanzim edebilir.Açılama: Birçk kredi kuruluşna belge olarak, öeme bildirisini ibraz etmeniz ve bölelikle kaçaile üesi içn öeme yapmanı gerektiğni belgelemeniz yeterli olacaktı. Maaşıı hacizliyse, üret bordrosu belge olarak kabul edilir. Ekstra olarak çcuk parasıı alııor olduğ, hesap döüleri ile belgelenmelidir.Dikkat: Birçok borçu danışa kurumu mevcut fazla işyüüden veya yetersiz finansmandan dolayıbelge tanzim etmiyor. Lüfen bundan dolayıöceden telefonla arayarak, sizin içn yetkili olan dairelerin belge tanzim edip etmediğni sorunuz. Tanzim etmiyorlarsa, size kime müacaat etmeniz gerektiğni bildirirler. Kredi enstitüsü tarafınızdan ibraz edilmiş olan belgeleri kabul etmezse veya bulunduğunuz yerde belge tanzim eden bir daire bulamazsanız, o durumda asliye hukuk mahkemenizin icra mahkemesi veya –eğer resmi alacaklı haczediyorsa- onun icra dairesi yetkilidir.

 

Belge için / muafiyet kararı için ne gereklidir?

 

Bir kereye mahsus veya sürekli arttırılmış muaf meblağ hakkına sahip olduğunuzu belgelemek için belgeler ibraz etmeniz gerekmektedir. Bunların arasında aşağıda belgeler yer almaktadır:

 Gerçkte yapıan nafaka öemelerine dair belgeler (öneğn; makbuzlar, hesap döüleri, onaylar gibi)

 Devam eden sosyal öemelere ilişin öeme bildirileri (öneğn; İşizlik ParasıI, İşizlik ParasıII, XII Sosyal Kanun Kitabıı uyarıca gayrimenkul sigortası

 Bir kereye mahsus sosyal öemeler hakkıda öeme bildirileri (öneğn; sıı gezisi öemeleri, ilk donanı gibi)

 Çcuk parasıalıdığıa dair belge (öneğn; hesap döüü

Belge örneğni aşğıa yer alan adreste bulabilirsiniz: www.schuldnerberatung-hessen.de/infoblaetter/p-konto_bescheinigung.pdf

Haciz tablosu uyarıca bireysel hesap muafiyeti

Hacizli P-Hesabııa, otomatik olarak korunan 1.133,80 EUR tutarıdaki esas muaf meblağıveya nafaka yüülüüleri oranıda arttıımışmuaf meblağıaşn çlışa geliriniz, maaşyerine geçn öemeler (öneğn; yaşıı maaşı hastalı parası işizlik parasıgibi) veya serbest çlışa gelirleriniz aktarııorsa, o durumda yine icra mahkemesine veya resmi alacaklıı icra dairesine müacaat etmeniz ve haciz tablosu uyarıca bireysel hesap muafiyeti talebinde bulunmanı gerekir. Sağığ veya mesleğ bağı(öneğn; çk fazla olan yol masrafı) fazladan masraflarıı varsa da bunu yapmalııı.

Takip eden aya aktarıması

Haciz korumasıaltıda bulunan alacak takvim ayıı sonuna kadar kullanımazsa, alacağı kalan kımıtakip eden aya aktarıı ve ek olarak korumalıaylı alacak olarak sizin tasarrufunuza ait olur. Takip eden ayda en az aktarıan kımıharcamanı gerekir.

Dikkat:

P-Hesaba ilişin, Birliklerin Borçlular DanışanlığıÇalışa Grubu ve Alman Kredi Ekonomisinin gözde birliklerinin (Merkezi Kredi Kurulu) müşerek beyanıdan oluşn ayrıtııbilgileri, aşğıaki adreste bulabilirsiniz:

http://schuldnerberatung-hessen.de/tagung-kontopfaendung/P-Konto-Information%20fuer%20Betroffene.pdf